Nyereményjáték szabályzat

A „Sheavaj.hu nyereményjáték” elnevezésű nyereményjáték szabályzata, részvételi feltételei. KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ABBAN AZ ESETBEN VEGYEN RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL TELJES EGÉSZÉBEN EGYETÉRT.

 1. A Játék szervezője

A játék szervezője a Sheavaj.hu (Hajdú-Markovics Bea EV. 2100 Gödöllő, Vasvári Pál u. 18. Adószám: 56664986-1-33 Nyilvántartási szám: 55334882) a továbbiakban Szervező nyereményjátékot hirdet a Facebook profilján https://www.facebook.com/sheavaj.hu  (továbbiakban: Játék). A Játék lebonyolítását és adatfeldolgozását az üzemeltető Hajdú-Markovics Bea EV. 2100 Gödöllő, Vasvári Pál u. 18. Adószám: 56664986-1-33 Nyilvántartási szám: 55334882 

 1. Részvételi feltételek

A Játékban kizárólag saját Facebook profillal rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt az alábbi feltételeknek megfelelő Pályázattal, aki a Játék felhívó bejegyzésében írt kérdésre teljesíti a játékban való részvétel követelményeit.

Az Sheavaj.hu Facebook profilján https://www.facebook.com/sheavaj.hu  a játékos feladata, hogy a nyereményjáték posztban megadott kérdésre válaszoljon. A Játékos az üzenet elküldésével elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) meghatározott valamennyi feltételt (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”), valamint rendelkezésére bocsátja a profiljában szereplő nyilvános adatait. A Játékból ki vannak zárva a Szervező dolgozói és ezen személyek Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 8:1. § 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevők, egyéb közvetlen közreműködők és azok Ptk. szerinti hozzátartozói. A Játékosok a nevük és publikussá tett személyes adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (elérhetetlensége) a Szervezőt és a Megbízottat semmilyen felelősség nem terheli. Azok a pályazatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. A pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Jjátékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, sheavaj.hu által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

 1. A Játék Időtartama

A játék 2021.12.8-tól  2021.12.09. 24:00 óráig tart.

 1. A játék menete: sorsolás, nyeremények

Szervező 2021.12.08-án meghirdeti az “sheavaj.hu nyereményjáték” elnevezésű játékát az isheavaj.hu Facebook oldalán (https://www.facebook.com/sheavaj.hu) A játék 2021.12.08-tól 2021.12.09.-ig 24:00 óráig tart. A játékos feladata, hogy a nyereményjátékra felhívó posztban meghatározott feltételeket teljesítse. A játékban résztvevők közül online sorsolásgenerátor segítségével végzett, véletlenszerű sorsolással kerül/kerülnek ki a nyertes/nyertesek. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. A nyeremény beváltásakor a webshopban feltüntetett mindenkori ÁSZF https://sheavaj.hu/shop_help.php?tab=terms   érvényes.

Sorsolás: 2021.12.10.

 1. Nyertes értesítése, Nyeremény átadása

A nyertest/nyerteseket Facebook Messenger üzenetben értesíti ki a Szervező, a nyertes/nyertesek neve pedig felkerül a https://www.facebook.com/sheavaj.hu Facebook oldalra. Az értesítés visszaigazolását követően a Szervező egyeztetést kezdeményez a nyertes Játékossal a Nyeremény átvételének feltételeiről. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban nem reagál, vagy a Nyereményt (1 hónapon belül) nem érvényesíti, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, a Nyeremény a Pótnyertesre száll át. Amennyiben a Pótnyertes sem jelentkezik a nyereményért, úgy újabb Pótnyertes nem kerül kisorsolásra. A Szervező kizárja a Játékból azt a játékost, amelynek Nyereményét a játékos részére azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Nyeremény a Pótnyertesre száll át. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 1. Adózás, költségek

A Nyerteseket semmilyen adó és kiszállítási költség nem terheli, hiszen a vonatkozó szabályoknak megfelelően a Szervező a szükséges adókat befizeti.

 1. Információ a Játékról

A Játékkal kapcsolatos további információk és a hivatalos Játékszabályzat megtalálhatóak az illatmania.hu Facebook nyereményjátékában található poszt leírásában található linken.

 1. Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok

A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy Személyes adataikat a Lebonyolító a nyereményjáték lefolytatása céljából a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseknek megfelelően kezelje. Az adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történik. A nyertesek nevét a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza. A nyereményjátékban résztvevők minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat valamennyi rendelkezését. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kezdeményezi.

 1. Az adatok kezelője

Az adatok kezelője: Hajdú-Markovics Bea EV. 2100 Gödöllő, Vasvári Pál u. 18.

Adószám: 56664986-1-33, az adatkezelés a játék lebonyolításához szükséges ideig tart, figyelembe véve a nyeremények átadásához szükséges eljárást, valamint a Nyerteseket a Nyeremény átvételét követően terhelő kötelezettségeket is.

A jelen pontban szabályozott adatkezelés célja az, hogy biztosítsa a Játékos Játékban való részvételét, és a Játék jelen szabályzatnak megfelelő lebonyolítását, különös tekintettel a Játékban részt vevő Játékos azonosítására, a vele való kapcsolattartás, tájékoztatás megvalósítására, illetve azon személyes adatok kezelésére, amelyek a Játékban való részvétele érdekében technikailag feltétlenül szükségesek. Az adatkezelés jogalapja az érintetteknek a jelen Játékszabályzat szerinti önkéntes hozzájárulása, valamint a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 13/A. §-a. A Játékosok személyes adatait az adatkezelő azok felvételétől számítva a Játék teljes időtartama alatt kezeli , majd a játék időtartama után törli.

 1. Vegyes rendelkezések

A Szervező a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal.

Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át egyeztetett időpontig és egyeztetett módon, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

A Játék nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz.

Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

 1. december 8.